Καταστατικο

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ: « ΚΥΤΑ ΕΛΛΑΣ »

 

Άρθρο 1. Ιδρύεται μη κερδοσκοπικό Σωματείο (Σύλλογος) δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα με την επωνυμία «ΚΥΤΑ ΕΛΛΑΣ», που θα έχει την έδρα του στην πόλη της Αθήνας. Στα αγγλικά η επωνυμία του Σωματείου είναι «KYTA HELLAS». Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου η έδρα του Σωματείου μπορεί να μεταφέρεται σε ακίνητο στην ευρύτερη περιοχή Αθηνών και να ιδρύονται γραφεία του Σωματείου και σε άλλες πόλεις της Ελλάδος και του εξωτερικού.

 

Άρθρο 2.  Σκοποί του Συλλόγου είναι:

Α) Η σωματική, νοητική και ψυχική ενδυνάμωση του σημερινού ανθρώπου.

Β) Η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την λειτουργία και την δικτύωση των πιστοποιημένων δασκάλων και των ασκουμένων της Κουνταλίνι Γιόγκα στην Ελλάδα.

Γ) Η προσφορά κοινωνικού και φιλανθρωπικού έργου.

Δ) Η προώθηση της διαρκούς επιμόρφωσης των μελών του Σωματείου, σε συνεργασία με επιμορφωτικούς φορείς (Πανεπιστήμια και Τεχνολογικά Ιδρύματα, Ινστιτούτα κλπ.) και την ΙΚΥΤΑ (Διεθνή Ένωση Δασκάλων Κουνταλίνι Γιόγκα)

Ε) Η υποστήριξη των δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα.

ΣΤ) Η συμβολή στη γενικότερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη της χώρας.

 

Άρθρο 3.  Ο σκοπός του Συλλόγου θα επιδιωχθεί  να πραγματοποιηθεί με κάθε νόμιμο μέσο. Ενδεικτικά αναφέρονται:

Α) Η Επαφή και συνεργασία με άλλα ομοειδή Σωματεία του Εσωτερικού και Εξωτερικού.

Β) Η Οργάνωση γραφείων στις Περιφέρειες ή σε επίπεδο Νομών για την διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών (ίδρυση  υποκαταστημάτων).

Γ) Οργάνωση σεμιναρίων, ομιλιών και διαλέξεων διαφωτιστικού περιεχομένου, επιμορφωτικών ημερίδων, εκθέσεων, εκδρομών, ψυχαγωγικών συγκεντρώσεων, συνεδρίων, εργαστηρίων και συνεστιάσεων καθώς και οργάνωσης εκπαιδεύσεως νέων δασκάλων της Κουνταλίνι Γιόγκα, εμφανίσεων στα ΜΜΕ προς ενημέρωση του κοινού.

Δ) Η Έκδοση  ενημερωτικού περιοδικού  εντύπου ή/και ηλεκτρονικού, καθώς και ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο και κάθε άλλου βιβλίου ή τεχνικού εγχειριδίου ή κασετών ή βιντεοκασετών CDDVD και περιοδικών της Κουνταλίνι Γιόγκα.

Ε) Η Συνεργασία με ευρύτερες ομοειδείς ενώσεις, καθώς και τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την προώθηση των συμφερόντων των μελών της ένωσης και της διδασκαλίας και η συνεργασία και επικοινωνία με την ΙΚΥΤΑ (International Kundalini Yoga Teachers Association) .

ΣΤ) Η Διοργάνωση δημοσίων συζητήσεων, σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων παρόμοιας μορφής, καθώς και η συμμετοχή σε αντίστοιχες εκδηλώσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Ζ) Η Συμμετοχή και η διενέργεια προγραμμάτων κατάρτισης ή επιμόρφωσης και άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων επιχορηγούμενα ή όχι από την Ελληνική Πολιτεία, την Ευρωπαϊκή Ένωση και  Διεθνείς Οργανισμούς.

Η) Σύσταση επιτροπών και ομάδων από το Διοικητικό Συμβούλιο ως βοηθητικά αυτού όργανα για την αποτελεσματικότερη και ποιο εύρυθμη λειτουργία του Σωματείου.

Θ) Η δημιουργία εντευκτηρίων, αίθουσας διαλέξεων, αναγνωστηρίου και δανειστικής βιβλιοθήκης, κασετοθήκης και βιντεοθήκης

 

 

Άρθρο 4.  Ο Σύλλογος αποτελείται από Μέλη. Τα Μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε Τακτικά, Επίτιμα και Δόκιμα. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη εφόσον έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.

 

  • Τα Τακτικά Μέλη πρέπει να έχουν επιπλέον τα νόμιμα προσόντα συμμετοχής σε σωματεία, συμπληρωμένα τα 18 έτη, να αποδέχονται τους σκοπούς και το καταστατικό του Σωματείου και να είναι δάσκαλοι της Κουνταλίνι Γιόγκα. Τα Τακτικά Μέλη έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις έναντι του Συλλόγου.

 

  • Ως Επίτιμα Μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν φυσικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως ιδιότητας,  που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο σωματείο ή που με τη δράση τους στήριξαν και βοήθησαν σημαντικά στην επίτευξη των στόχων του. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών γίνεται έπειτα από πρόταση οποιουδήποτε από τα μέλη του Σωματείου και αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση.

 

Τα «Επίτιμα Μέλη» του Σωματείου δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, μπορούν όμως να παρίστανται στις συνεδριάσεις της Γ.Σ. διατυπώνουν απόψεις και κρίσεις και δεν προσμετρούνται για τη δημιουργία απαρτίας των Γ.Σ. Τα Επίτιμα Μέλη δεν υποχρεούνται στην καταβολή συνδρομών.

 

  • Ως Δόκιμα μέλη μπορούν να εγγραφούν όσοι βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και καθόσον χρόνο διαρκεί αυτή η διαδικασία. Μετά την  απόκτηση της πιστοποίησης τους θα καθίστανται αυτομάτως τακτικά μέλη, με τα ανάλογα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Τα Δόκιμα Μέλη δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

Άρθρο 5.  Το σωματείο απέχει από κάθε πολιτική και θρησκευτική κίνηση, δεν επιτρέπεται καμία πολιτική ή θρησκευτική συζήτηση κατά την διάρκεια των εκδηλώσεων του σωματείου.

Όποιος έγινε δεκτός ως μέλος του Συλλόγου πληρώνει 25 ΕΥΡΩ για την εγγραφή του στο Σύλλογο καθώς και ετήσια συνδρομή. Η ετήσια συνδρομή ορίζεται σε 25 ΕΥΡΩ και μπορεί να καθορίζεται ελεύθερα με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, με απόλυτη πλειοψηφία (ένα δεύτερο συν ένα) των παρόντων μελών.

 

Άρθρο 6.  Για να γίνει κάποιος μέλος του Συλλόγου, υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο αίτηση στην οποία δηλώνει ότι αποδέχεται τους σκοπούς και το σύνολο του καταστατικού του και προσφέρεται να εργασθεί για τη πραγματοποίηση τους. Η εγγραφή αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης. Στη συνέχεια, την επομένη εργάσιμη της λήψης απόφασης, με ευθύνη του Γραμματέα αναρτάται πίνακας Νέων Μελών. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις παλαιών μελών για ένα ή περισσότερα νέα μέλη, αυτές υποβάλλονται εγγράφως εντός οκτώ (8) ημερών από την ανάρτηση του πίνακα στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκαλεί ειδική συνεδρίαση εντός οκτώ (8) ημερών από τη λήξη της παραπάνω προθεσμίας κα αποφασίζει επ’αυτών. Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν αντιρρήσεις ή κάποιο μέλος του οποίου η αίτηση δεν έγινε δεκτή αρχικά ή απορρίφθηκε στη συνέχεια επιμένει, τότε το θέμα τίθεται στη Γενική Συνέλευση, που αποφασίζει οριστικά για την τελική έγκριση ή μη.

 

Άρθρο 7.  Το μέλος  μπορεί να αποχωρήσει από το Σύλλογο, με έγγραφη δήλωση του προς το Δ.Σ. με ή χωρίς αιτιολογία της απόφασης του. Το μέλος μπορεί να διαγραφεί από το Σύλλογο, ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, όταν παραβαίνει το Καταστατικό ή ενεργεί αντίθετα προς αυτό. Ένα μέλος που διαγράφεται μπορεί να καταθέσει αίτηση απόκτησης εκ νέου της ιδιότητας μέλους οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμεί μετά την πάροδο τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία διαγραφής του.  Η αίτηση  συζητείται και εγκρίνεται ή απορρίπτεται κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την υποβολή της, σύμφωνα με το παρόν καταστατικό.

 

Άρθρο 8.  Τα μέλη υποχρεούνται να μετέχουν στις εκδηλώσεις του Συλλόγου, να πληρώνουν έγκαιρα τις συνδρομές τους, να εργάζονται για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου, να αποτελούν υπόδειγμα ευπρεπούς συμπεριφοράς και κοινωνικής παραστάσεως και σε κάθε περίπτωση να επιδεικνύουν «καλή πίστη» προς το Σύλλογο.

 

Άρθρο 9.  Τα μέλη δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις γενικές συνελεύσεις και να ψηφίζουν σε όλα τα θέματα.

 

Άρθρο 10.  Πόροι του Συλλόγου είναι οι συνδρομές των μελών, το δικαίωμα εγγραφής, τυχόν έκτακτες εισφορές που θα επιβάλλει η Γενική Συνέλευση, δωρεές, ενισχύσεις και παντός είδους επιχορηγήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ελληνικού Κράτους, του Δήμου, άλλων νομικών προσώπων δημοσίου ή και ιδιωτικού φορέα και γενικά τρίτων, και έσοδα από εκδηλώσεις ή εράνους, που περιέρχονται νόμιμα στο ταμείο του Συλλόγου.

 

Άρθρο 11. Τα Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου είναι : 1) Η Γενική Συνέλευση των μελών, 2) Το Διοικητικό Συμβούλιο και 3) Η Εξελεγκτική Επιτροπή. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής είναι διετής.

 

Άρθρο 12. Ανώτατο Όργανο του Συλλόγου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών (Γ.Σ.)  Α) Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο με αντικείμενο τον απολογισμό και τον προγραμματισμό των δράσεων του Συλλόγου και έκτακτα όταν αποφασίζει σχετικά το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Στην τελευταία περίπτωση, τα μέλη είναι υποχρεωμένα να υποβάλουν το αίτημα τους εγγράφως και υπογεγραμμένο, με τα προτεινόμενα θέματα, προς το Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει τη συνέλευση μέσα σε τριάντα (30) ημέρες. Δικαίωμα συμμετοχής στη συνέλευση έχουν όλα τα μέλη του συλλόγου που είναι ταμειακά εντάξει και τα επίτιμα. Β) Η Γ.Σ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα με έγγραφη πρόσκληση των μελών, στην οποία αναφέρονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, καθώς επίσης και μνεία ότι αν δεν γίνει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη ορισμένη ημερομηνία. Η πρόσκληση στέλνεται με συστημένο ταχυδρομείο στα μέλη, στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που το κάθε μέλος δήλωσε και σημείωσε επί της αιτήσεως εγγραφής του, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα από τη συνεδρίαση. Τα επίτιμα και δόκιμα μέλη καλούνται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.  Επίσης γίνεται τοιχοκόλληση στα γραφεία του Συλλόγου.

 

Άρθρο 13.  Στη Γ.Σ. συζητούνται θέματα που αναφέρονται στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο άρθρο 12 του παρόντος. Επίσης τα θέματα της ημερησίας διάταξης μπορεί να συμπληρωθούν και με συγκεκριμένα θέματα που κατατέθηκαν εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο, από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών του Σωματείου και τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν, από την ημερομηνία της συνεδρίασης.

 

Άρθρο 14.  Τα μέλη του σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως ή  γραπτή εξουσιοδότηση σε άλλο μέλος του Σωματείου, στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό βιβλίο αυτοπρόσωπα ή για τον εξουσιοδοτούμενο αντ΄ αυτού. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται σ΄ αυτή το ήμισυ συν ένα (1/2 + 1) τουλάχιστον των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Ένα κατά την πρώτη συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) ημέρες. Η Επαναληπτική αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία ένα παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) των μελών. Εάν και κατά τη δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματιστεί απαρτία, συγκαλείται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει μετά από πέντε (5) ημέρες και στην οποία υπάρχει απαρτία, όσα μέλη και αν παρευρίσκονται. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρευρίσκονται (50%+1) , με φανερή ψηφοφορία εκτός αν ορίζει διαφορετικά ο νόμος ή το Καταστατικό. Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η Γ.Σ. εκλέγει πρόεδρο της συνελεύσεως και γραμματέα και μπαίνει στη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διατάξεως. Οι ίδιοι υπογράφουν και τα πρακτικά της συνεδρίασης, το οποία παραδίδονται στο Γραμματέα του Σωματείου για φύλαξη.

 

Άρθρο 15.  Η Γ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες: 1) Αποφασίζει το ύψος της ετήσιας συνδρομής και εγκρίνει τυχόν εξαίρεση μέλους από αυτήν, μετά από πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου, 2) Εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή και την Εφορευτική Επιτροπή σε περίπτωση αρχαιρεσιών. 3) Αποφασίζει για : α) Έγκριση προϋπολογισμού και απολογισμού, β) Έγκριση του απολογισμού του έργου του Δ.Σ. μετά από τη λήξη κάθε έτους γ) Απαλλαγή του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη, δ) Εγγραφή ή διαγραφή μέλους του Συλλόγου, ε) Επιβολή έκτακτων εισφορών, στ) Τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου, ζ) Έγκριση εσωτερικών κανονισμών, η) Αναστολή των εργασιών του Συλλόγου, θ) διάλυση του Συλλόγου, ι) κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό. Στις παραπάνω περιπτώσεις με στοιχεία στ,ζ,η,θ απαιτείται απαρτία του ενός δευτέρου (1/2) τουλάχιστον του αριθμού των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών και πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3) των παρόντων. Σε περίπτωση μη επίτευξης της παραπάνω απαρτίας συγκαλείται επαναληπτική συνέλευση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14 του παρόντος.

 

Άρθρο 16.  Όταν η γενική συνέλευση έχει θέμα τη διενέργεια αρχαιρεσιών, πριν αρχίσουν οι αρχαιρεσίες εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή (η οποία αφού εκλεγεί εκλέγει τον πρόεδρο αυτής), που αναλαμβάνει το έργο αυτό. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για ανάδειξη στα όργανα του Συλλόγου στην συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία.

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται μέχρι και την ημέρα της συνέλευσης. Τα ψηφοδέλτια ρίχνονται στην κάλπη μέσα σε φάκελο σφραγισμένο από την εφορευτική επιτροπή. Η εφορευτική επιτροπή κρίνει για το έγκυρο των ψηφοδελτίων και βγάζει το αποτέλεσμα. Καταρτίζει πρακτικό εκλογής και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες καθώς και τους επιλαχόντες.

 

Άρθρο 17.  Στην Γενική Συνέλευση των μελών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου υποβάλλει προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων της επομένης διαχειριστικής περιόδου, καθώς και απολογισμό της χρονιάς που πέρασε.

 

Άρθρο 18.  Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αποτελείται από επτά (7) μέλη. Εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε δύο έτη. Μέσα σε 10 ημέρες από την εκλογή τους τα μέλη που εκλέχθηκαν σύμβουλοι συγκροτούνται σε σώμα, εκλέγοντας, μεταξύ τους τον Πρόεδρο, τους Α’, Β’  Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα, τον Ταμία, τον  Έφορο Εκδηλώσεων και Διδασκαλίας. Αν κάποιοι αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. αναπληρώνονται από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας τους.

 

Άρθρο 19. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το μήνα, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου. Στην πρόσκληση αναφέρονται τα θέματα που θα συζητηθούν.  Τέσσερα μέλη του Δ.Σ. μπορούν να ζητήσουν τη σύγκληση του Συμβουλίου, με αίτηση τους στον Πρόεδρο. Η σύγκληση είναι υποχρεωτική, μέσα σε 10 ημέρες. Αν ο Πρόεδρος δεν καλέσει το Δ.Σ. μέσα στην προθεσμία αυτή, μπορούν να το καλέσουν ο Αντιπρόεδρος ή οι σύμβουλοι που ζήτησαν τη σύγκληση. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παραβρίσκονται πέντε τουλάχιστον σύμβουλοι. Οι αποφάσεις παίρνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν. Σε ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Μέλος που απουσιάζει αδικαιολόγητα σε τρεις συνεδριάσεις του Δ.Σ. κηρύσσεται έκπτωτος και αντικαθίσταται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.

 

Άρθρο 21.  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το Σωματείο. Συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση την εγγραφή  νέων μελών. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. Διορίζει από τα μέλη του σωματείου επιτροπές για την αντιμετώπιση των θεμάτων του Σωματείου. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου Εχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του καταστατικού. Διοργανώνει σεμινάρια και εκδηλώσεις.  Μεριμνά για την  έκδοση ενημερωτικού περιοδικού εντύπου ή/και ηλεκτρονικού.  Επιλαμβάνεται γενικά κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο και τους σκοπούς του και δεν ανάγεται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

 

Άρθρο 22.  Ο Πρόεδρος του Συλλόγου εκπροσωπεί το Σύλλογο σε όλες τις σχέσεις του, μπροστά σε όλες τις αρχές και τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Ο Πρόεδρος καλεί το Δ.Σ. σε συνεδρίαση, διευθύνει τις συζητήσεις του, υπογράφει μαζί με το Γραμματέα όλα τα έγγραφα του Συλλόγου και τα πρακτικά των συνεδριάσεων και μαζί με τον Ταμία όλα τα χρηματικά εντάλματα πληρωμής. Συμβάλλεται στο όνομα και για λογαριασμό του Σωματείου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. ή της Γ.Σ και προβαίνει σε ενέργειες καθώς και κάθε εξασφαλιστικό μέτρο προς το συμφέρον του Σωματείου ακόμα και χωρίς την έγκριση της Γ.Σ. ή του Δ.Σ. αν η σύγκλησή τους δεν είναι εφικτή, όπως και αν κρίνεται αναγκαίο από τις περιστάσεις και προκύπτει κίνδυνος για το συμφέρον του Σωματείου από την αναβολή. Παρακολουθεί την καλή λειτουργία του γραφείου του Συλλόγου, συντονίζει τις ενέργειες, φροντίζει για την εφαρμογή του καταστατικού καθώς και των αποφάσεων των Γ.Σ. και του Δ.Σ. και γενικά εργάζεται και προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.  Όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται, τον αναπληρώνουν οι Αντιπρόεδροι, κατά σειρά και εκ περιτροπής.

 

Άρθρο 23. Ο  Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων, τα μητρώα των μελών και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Επιμελείται για την αλληλογραφία του Συλλόγου, υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. Επίσης, φυλάει τα πρακτικά της Γ.Σ., του Δ.Σ., της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς επίσης και τις εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Προσυπογράφει τα έγγραφα με τον Πρόεδρο και τα σφραγίζει με τη Σφραγίδα.

 

Άρθρο 24.  Ο Ταμίας φροντίζει για την είσπραξη των δικαιωμάτων του Συλλόγου, με βάση αποδείξεις. Έχει την ευθύνη του Ταμείου του Συλλόγου, εκτελεί τις πληρωμές, φυλάει τις αποδείξεις, ετοιμάζει τον απολογισμό και τον προϋπολογισμό της διαχειριστικής περιόδου. Τηρεί το βιβλίο ταμείου και το ενημερώνει τακτικά. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα, στο όνομα του Συλλόγου, τις εισπράξεις των εσόδων. Δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερα από 500 ΕΥΡΩ από τα χρήματα του Συλλόγου τα δε υπόλοιπα τα καταθέτει σε λογαριασμό τραπέζης.

 

Άρθρο 25.  Ο  Έφορος μεριμνά για τη καλή και ευπρεπή εμφάνιση των γραφείων του Σωματείου, καθώς και για την διοργάνωση των εκδηλώσεων, των διαλέξεων, των σεμιναρίων, των εκδρομών και κάθε άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Επίσης εποπτεύει σύμφωνα με τις οδηγίες του Προέδρου τις διάφορες ομάδες εργασίας στα πλαίσια λειτουργίας του Συλλόγου και την διδασκαλία της Κουνταλίνι Γιόγκα και είναι υπεύθυνος για τις μεταφράσεις των εκδόσεων του Συλλόγου.

 

Άρθρο 26.   Η Εξελεγκτική Επιτροπή είναι τριμελής (με δύο αναπληρωματικά μέλη) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση κάθε δύο χρόνια. Τα μέλη της δεν επιτρέπεται να μετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο ή σε άλλη επιτροπή του Συλλόγου. Ο πρώτος σε ψήφους είναι και ο Πρόεδρος της. Η εξελεγκτική επιτροπή ελέγχει την οικονομική διαχείριση του Συλλόγου και υποβάλλει έκθεση προς τη Γενική Συνέλευση με τις παρατηρήσεις της, μαζί με εισήγηση για την απαλλαγή ή όχι του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.

 

Άρθρο 27.  Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή, που γράφει ολόγυρα την επωνυμία του και το έτος ιδρύσεως του και ιδεόγραμμα (2016).

 

Άρθρο 28. Τα βιβλία που τηρεί υποχρεωτικά ο Σύλλογος είναι : α) Μητρώο μελών, β) Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου, γ) Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών, δ) Βιβλίο Εισπράξεων-Πληρωμών.

 

Άρθρο 29. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Συλλόγου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. Οι κανονισμοί αυτοί συντάσσονται από τον Εφορο του Σωματείου και εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.

 

Άρθρο 30. α) Για την τροποποίηση του Καταστατικού χρειάζεται απόφαση της γενικής Συνέλευσης με πλειοψηφία 2/3 των μελών που παρευρίσκονται σ΄ αυτή και με απαρτία το 2/3 των μελών που είναι εντάξει οικονομικά. Η ίδια πλειοψηφία και απαρτία απαιτείται και για την διάλυση του Συλλόγου. β) Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα οικεία βιβλία του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

 

Άρθρο 31. Αν ο Σύλλογος διαλυθεί με απόφαση της Γ.Σ., με την ίδια απόφαση, καθορίζεται και την τύχη της περιουσίας του. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να συγκληθεί η Γ.Σ. και η διάλυση επέρχεται εξ αντικειμένου (δηλ. όταν τα μέλη του Συλλόγου είναι λιγότερα από δέκα (10) και είναι αδύνατη η επίτευξη των σκοπών για τους οποίους συστάθηκε), τότε την τύχη της περιουσίας του αποφασίζεται από το τελευταίο Δ.Σ. Αν δεν παρθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του Συλλόγου περιέρχεται στο Δήμο Αθηνών.

 

Άρθρο 32. Κάθε θέμα που δεν προβλέπεται και δεν ρυθμίζεται με το παρόν καταστατικό, θα ρυθμίζεται με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και την ισχύουσα νομοθεσία. Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από 32 άρθρα, συζητήθηκε και εγκρίθηκε από τα ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω, και θα υποβληθεί για έγκριση στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.

 

Έγινε στην Αθήνα, την ……………………. η ου 2016.

 

 

Τα   Ι δ ρ υ τ ι κ ά   Μ έ λ η

Ονοματεπώνυμο                   Διεύθυνση               Υπογραφή          Αρ. Ταυτότητας

 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________